Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych od użytkowników na naszej stronie internetowej. Zbieranie danych odbywa się zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Administratorem danych osobowych jest QMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0001020423 NIP: 1133086981 Regon: 524499784) z siedzibą ul. Rodziny Hiszpańskich 8, lok. ID 1.04, 02-685 Warszawa. W razie potrzeby, administratora można skontaktować pod adresem sales@qmedia.agency lub numerem telefonu +48 532 869055.
  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia naszym użytkownikom wypełnienia formularza opinii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda użytkownika.
  2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez użytkownika.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  4. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, chyba że jest to wymagane przepisami prawa lub zgodnie z wyrażoną przez użytkownika zgodą.
  5. W ramach swoich uprawnień użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
  6. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
  7. Na naszej stronie internetowej mogą być wykorzystywane narzędzia analityczne, które gromadzą dane statystyczne dotyczące korzystania z witryny, takie jak przeglądarka, system operacyjny itp. Narzędzia te są wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych, a także do usprawnienia działania naszej strony internetowej. Wszystkie dane zbierane przez narzędzia analityczne są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkowników.
  8. Polityka Prywatności może ulec zmianie w przyszłości. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.
  9. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej lub pod adresem e-mail sales@qmedia.agency.
Data ostatniej aktualizacji: 12.04.2023