Oferta publiczna na świadczenie usług marketingu cyfrowego
I. Postanowienia ogólne
Niniejsza Oferta Publiczna (zwana dalej „Ofertą”) jest skierowana do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które pragną skorzystać z usług marketingu cyfrowego świadczonych przez QMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, lok. ID 1.04, 02-685, Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 1133086981, REGON: 524499784, KRS 0001020423 (zwany dalej „Wykonawcą”).
 1. Oferta jest ogólnodostępna i nie wymaga indywidualnego podpisania przez Klienta. Akceptacja Oferty następuje poprzez dokonanie przez Klienta zapłaty za Usługi zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie. Realizacja Usług przez Wykonawcę następuje na podstawie niniejszej Oferty oraz ewentualnych dodatkowych ustaleń indywidualnych z Klientem.
 2. Oferta obejmuje świadczenie następujących usług marketingu cyfrowego (dalej „Usługi”):
a) Optymalizacja wyszukiwarek (SEO) — optymalizacja strony internetowej Klienta oraz jej zawartości w celu uzyskania wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych, takich jak Google.
b) Reklamy płatne za kliknięcie (PPC) — przygotowanie i zarządzanie kampaniami reklamowymi opartymi na modelu płatności za kliknięcie, realizowanych w ramach platform reklamowych, takich jak Google Ads.
c) Reklamy Meta (Facebook, Instagram) — opracowanie i realizacja kampanii reklamowych w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, prowadzenie profilów Klienta oraz prowadzenie działań promocyjnych.
d) Ustawianie i obsługa kampanii reklamowych — analiza potrzeb Klienta, wybór odpowiednich kanałów reklamowych, przygotowanie materiałów promocyjnych, konfiguracja, wdrażanie, monitorowanie i optymalizacja kampanii reklamowych, sprawozdawczość.
e) Marketing w mediach społecznościowych (SMM) — prowadzenie i optymalizacja profilów Klienta w mediach społecznościowych, tworzenie i publikacja angażujących treści, monitorowanie interakcji oraz analiza wyników w celu zwiększenia rozpoznawalności marki i angażowania odbiorców.
f) Analityka — analiza danych dotyczących kampanii reklamowych, interpretacja wyników, opracowanie rekomendacji i wniosków, przygotowanie raportów i prezentacji wyników dla Klienta.
g) Ustawianie analityki i integracja z witryną internetową - konfiguracja narzędzi analitycznych oraz ich integracja z witryną Klienta w celu monitorowania i analizy ruchu oraz zachowań użytkowników na stronie.
h) Rozwój i rekonstrukcja witryny internetowej - tworzenie, rozbudowa, modernizacja lub rekonstrukcja strony internetowej Klienta zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami.
i) Integracja z innymi usługami i systemami CRM - łączenie strony internetowej Klienta z innymi usługami, narzędziami oraz systemami zarządzania relacjami z klientami (CRM), w celu usprawnienia procesów biznesowych i marketingowych.

II. Zakres usług
 1. Szczegółowy zakres usług, czas realizacji oraz koszty zostaną ustalone indywidualnie z Klientem w oparciu o jego potrzeby i preferencje.
 2. Rodzaj świadczonych Usług, ich zakres oraz koszty są określane na wniosek Klienta, w oparciu o wymagany czas realizacji i uzgodnioną stawkę za godzinę pracy Wykonawcy.

III. Czas trwania Umowy
Umowa zawarta na podstawie niniejszej Oferty obowiązuje przez czas nieokreślony od momentu jej zaakceptowania przez Klienta, który następuje wraz z dokonaniem zapłaty za Usługi.

IV. Płatności i wynagrodzenie
 1. Wszystkie płatności związane z realizacją Usług będą dokonywane przez Klienta na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, zgodnie z terminami płatności określonymi na fakturze.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury przed przystąpieniem do realizacji Usług, szczególnie w przypadku, gdy wartość zlecenia jest znaczna lub wymaga zaangażowania dodatkowych środków lub zasobów.
 3. W przypadku opóźnień w płatnościach, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji Usług do czasu uregulowania zaległych płatności przez Klienta. Wykonawca ma również prawo do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie w przypadku przekroczenia terminu płatności.

V. Obowiązki i odpowiedzialność stron
 1. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej realizacji Usług zgodnie z niniejszą Ofertą oraz ewentualnymi ustaleniami dodatkowymi z Klientem.
 2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania trzecich stron, które mogą wpłynąć na realizację Usług.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego, nieaktualnego lub nieprawdziwego wykorzystania informacji oraz materiałów dostarczonych przez Klienta.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia stron trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej w związku z materiałami dostarczonymi przez Klienta.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Klienta oczekiwanych rezultatów lub korzyści, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak zmiany w algorytmach wyszukiwarek internetowych, konkurencji na rynku czy zmian w preferencjach użytkowników.
 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z działania, zaniechania lub opóźnienia w realizacji usług, jeżeli wynikają one z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak awarie sprzętu, problemy z dostępem do Internetu, działania osób trzecich czy siły wyższe.
 7. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację usług, strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Strona dotknięta siłą wyższą zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o zaistniałej sytuacji oraz podjęcia wszelkich możliwych działań w celu jej usunięcia.

VI. Poufność i ochrona danych
 1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji, danych i materiałów wymienionych w trakcie realizacji Usług, które nie są ogólnodostępne lub których ujawnienie mogłoby naruszyć prawa drugiej strony lub prowadzić do powstania szkody.
 2. Wykonawca przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 3. Wykonawca przetwarza dane osobowe Klienta tylko w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Oferty, zgodnie z celami i podstawami prawnymi przetwarzania oraz zasadami określonymi w polityce prywatności Wykonawcy.

VII. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Oferty wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszej Oferty zostanie uznane za nieważne lub nieegzekwowalne przez właściwy sąd lub organ administracji publicznej, pozostałe postanowienia Oferty pozostaną w mocy i nadal będą wiążące dla stron.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. W przypadku powstania sporu pomiędzy stronami, wynikającego z realizacji niniejszej Oferty, strony zobowiązują się do podejmowania wszelkich działań mających na celu jego rozwiązanie w drodze negocjacji, mediacji lub innych metod alternatywnego rozstrzygania sporów, zanim wystąpią do właściwego sądu powszechnego.
 5. W przypadku wystąpienia do sądu w celu rozstrzygnięcia sporu wynikającego z niniejszej Oferty, właściwym miejscowo będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.
 6. Niniejsza Oferta wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia na stronie internetowej Wykonawcy i obowiązuje do czasu jej wycofania przez Wykonawcę. Wycofanie Oferty nie wpływa na prawa i obowiązki stron wynikające z Umów zawartych na podstawie niniejszej Oferty przed jej wycofaniem.

Data: 13.02.2024
QMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, lok. ID 1.04, 02-685 Warszawa,
NIP: 1133086981
REGON: 524499784
KRS 0001020423

Public Offer for Digital Marketing Services

I. General Provisions
This Public Offer (hereinafter referred to as the "Offer") is addressed to individuals, legal entities, and organizational units without legal personality, who wish to use digital marketing services provided by QMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, located at ul. Rodziny Hiszpańskich 8, lok. ID 1.04, 02-685 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs under the tax identification number NIP: 1133086981, REGON: 524499784, KRS 0001020423 (hereinafter referred to as the "Contractor").
The Offer is publicly available and does not require individual signing by the Client. Acceptance of the Offer occurs through the Client’s payment for the Services in accordance with the terms specified in the Offer. The execution of Services by the Contractor is based on this Offer and any additional individual agreements with the Client.
The Offer includes the provision of the following digital marketing services (hereinafter "Services"):
a) Search Engine Optimization (SEO) — optimizing the client's website and its content to achieve a higher position in the search results of internet search engines such as Google.
b) Pay-Per-Click Advertising (PPC) — preparation and management of advertising campaigns based on a pay-per-click model, conducted within advertising platforms such as Google Ads.
c) Meta Advertising (Facebook, Instagram) — development and implementation of advertising campaigns on social media platforms such as Facebook and Instagram, managing the Client's profiles, and conducting promotional activities.
d) Setting up and managing advertising campaigns — analyzing the Client's needs, selecting suitable advertising channels, preparing promotional materials, configuring, implementing, monitoring, and optimizing advertising campaigns, reporting.
e) Social Media Marketing (SMM) — managing and optimizing the Client's social media profiles, creating and publishing engaging content, monitoring interactions, and analyzing results to increase brand recognition and engage audiences.
f) Analytics — analyzing data related to advertising campaigns, interpreting results, developing recommendations and conclusions, preparing reports and presentations of outcomes for the Client.
g) Setting up analytics and integration with the website — configuring analytical tools and their integration with the Client's website to monitor and analyze traffic and user behavior on the site.
h) Development and reconstruction of the website — creating, expanding, modernizing, or reconstructing the Client's website according to their needs and requirements.
i) Integration with other services and CRM systems — linking the Client's website with other services, tools, and Customer Relationship Management (CRM) systems to streamline business and marketing processes.

II. Scope of Services
The detailed scope of services, timing, and costs will be individually determined with the Client based on their needs and preferences.
The type of Services provided, their scope, and costs are determined at the Client's request, based on the required execution time and the agreed hourly rate of the Contractor.

III. Duration of the Agreement
The agreement based on this Offer is effective indefinitely from the moment of its acceptance by the Client, which occurs along with the payment for the Services.

IV. Payments and Remuneration
All payments related to the execution of Services will be made by the Client based on invoices issued by the Contractor, in accordance with the payment deadlines specified on the invoice.
The Contractor reserves the right to issue an invoice before commencing the provision of Services, especially when the value of the order is significant or requires the involvement of additional resources or assets.
In case of payment delays, the Contractor has the right to suspend the execution of Services until the outstanding payments are settled by the Client. The Contractor also has the right to charge statutory interest for the delay in case the payment deadline is exceeded.
V. Duties and Liability of the Parties
The Contractor undertakes to diligently and timely execute the Services in accordance with this Offer and any additional individual arrangements with the Client.
Parties are not responsible for the actions or omissions of third parties, which may affect the execution of Services.
The Contractor is not liable for damages resulting from improper, outdated, or untrue use of information and materials provided by the Client.
The Client is responsible for any claims by third parties arising from the infringement of copyrights, trademarks, or other intellectual property rights in connection with the materials provided by the Client.
The Contractor is not liable for the Client not achieving expected results or benefits if it results from reasons independent of the Contractor, such as changes in search engine algorithms, market competition, or changes in user preferences.
The Contractor is not liable for any damages resulting from the action, omission, or delay in the provision of services if they arise from reasons independent of the Contractor, such as equipment failures, internet access problems, actions of third parties, or force majeure.
In the event of force majeure preventing the execution of services, the parties are not responsible for non-performance or delay in fulfilling obligations under this Agreement. The party affected by force majeure is obliged to immediately inform the other party of the situation and take all possible actions to remove it.

VI. Confidentiality and Data Protection
Parties undertake to maintain the confidentiality of all information, data, and materials exchanged during the execution of Services, which are not publicly available or whose disclosure could violate the rights of the other party or lead to damage.
The Contractor processes the Client's personal data in accordance with applicable legal provisions, in particular in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter "GDPR") and the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws 2018, item 1000).
The Contractor processes the Client's personal data only to the extent necessary to execute this Offer, in accordance with the purposes and legal bases of processing and the principles set out in the Contractor's privacy policy.
VII. Final Provisions
Any changes and supplements to this Offer require written form under penalty of nullity.
If any provision of this Offer is deemed invalid or unenforceable by the competent court or public administration body, the remaining provisions of the Offer remain in force and continue to be binding on the parties.
Matters not regulated by this Offer are subject to Polish law, in particular the provisions of the Civil Code and the provisions regarding the protection of personal data.
In the event of a dispute arising between the parties from the execution of this Offer, the parties undertake to take all actions aimed at resolving it through negotiations, mediation, or other alternative dispute resolution methods before applying to the competent common court.
In case of applying to the court to resolve a dispute arising from this Offer, the court of competent jurisdiction will be the court having jurisdiction over the Contractor's registered office.


Data: 13.02.2024
QMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, lok. ID 1.04, 02-685 Warszawa,
NIP: 1133086981
REGON: 524499784
KRS 0001020423